AJANKOHTAISTA


Mikäli haluat saada hankkeen ajankohtaisista asioista tietoa sähköpostiisi, voit lähettää pyynnön osoitteeseen elina.lavikainen[at]otus.fi tai tiia.villa[at]otus.fi

TIEDOTE 28.1.2016

Hanke on päättynyt joulukuun lopussa 2015. Tutkijat kiittävät kaikkia yhteistyötahoja ja toivovat voivansa jatkaa työtä tärkeän aiheen parissa vielä jatkossa!

Hankkeessa tuotetut julkaisut jatkavat leviämistä toivottavasti vielä pitkän aikaa hankkeen päätyttyäkin ja niitä voidaan hyödyntää tulevan kehittämistoiminnan tukena. Julkaisumme on listattuna näillä Internet-sivuilla kohdassa ”Julkaisut”.

Hankkeen tutkijoihin voi olla yhteydessä myös jatkossa aiheen tiimoilta:
Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi) ja Elina Lavikainen (elina.lavikainen[at]otus.fi).

 

TIEDOTE 1.9.2015

Ilmestynyt julkaisu: Erityisiä uratarinoita. Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

Tiedote. Julkaistu: 01.09.2015 klo 14:18
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

“Hyvät autistiset toverini, olkaa sellasia kun ootte ja nauttikaa siitä mitä ootte… Juuri sen takii, kun teil on Asperger ja ADHD tai autismi, niin te ootte tärkeitä tälle maailmalle ja teillä on suuri tulevaisuus… Usko hyvään huomiseen, sillä tekin tuutte pärjäämään.”

-Matti, 22 v-

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeessa on haastateltu ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaavia nuoria heidän koulutus- ja urapoluistaan, ja nämä tarinat on nyt koottu vertaistuelliseksi julkaisuksi Erityisiä uratarinoita – Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

Julkaisu sisältää hankkeen tutkimushaastatteluiden pohjalta kirjoitetut 13 omaelämäkerrallista koulutus- ja urapolkutarinaa, joissa tuodaan esiin haastateltujen henkilöiden näkökulmia opintoihinsa ja työskentelyynsä. Tarinoissa käsitellään muun muassa opintoihin liittyviä vaikeuksia, motivaatiota ja opintojen suunnittelua, vuorovaikutussuhteita sekä diagnoosin ja saadun tuen merkitystä koulutus- ja urapolun sujumisen ja tulevaisuuden kannalta. Julkaisussaon pyritty ensisijaisesti nostamaan esiin haastateltujen ”omaa ääntä” ja monimuotoisia yksilöllisiä kokemuksia. Lisäksi julkaisun lopussa on joitakin tarinoiden pohjalta muodostettuja itsereflektiokysymyksiä, joiden avulla lukijat voivat joko itsenäisesti tai ryhmässä ohjaajan avustuksella pohtia omia koulutus- ja urapolkujaan. Julkaisun on tarkoitus toimia vertaistukena ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaaville henkilöille sekä tukena heidän kanssaan toimivien asiantuntijoiden työssä.

Julkaisu on ladattavissa ilmaiseksi hankkeen nettisivuilta osoitteessa:
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/tarinajulkaisu/. Julkaisu on ilmestynyt myös painettuna kirjana, jota levitetään nuorille ja alan asiantuntijoille. Painettu kirja on myös ilmainen, ja sitä voi kysellä suoraan Otukselta (tiia.villa[at]otus.fi).

Tietoa julkaisusta saa mielellään levittää eteenpäin!

***

Erityinen polku tulevaisuuteen on opetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman rahoittama hanke, joka on alkanut syksyllä 2014 ja päättyy lokakuussa 2015. Tarinajulkaisun lisäksi hankkeesta ilmestyy lokakuussa selvitysraportti, jossa käsitellään tutkimuskysymyksiä analyyttisemmin pyrkien avaamaan aihetta laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä edunvalvonnan, opintojen ohjauksen ja koulutussuunnittelun tueksi. Lisätietoja hankkeesta löytyy sen nettisivuilta osoitteesta:
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/

Hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä voitte myös olla yhteydessä Elina Lavikaiseen (elina.lavikainen[at]otus.fi, 050 365 8944) ja Tiia Villaan (tiia.villa[at]otus.fi, 050 439 2611).


KUULUMISKIRJE 18.6.2015

Erityisiä uratarinoita – Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä

“Se on niin ku ois pahimpaan ruuhka-aikaan Mumbain juna-asemalla, ja sun päässä on päällä yhtä aikaa sata telkkaria, jokainen eri kanavalla, ja sit koittaa ite tehä päässälaskuna kertolaskuja vielä samaan aikaan.” Marja 28 v, ADHD-diagnoosi.

Hankkeen uratarinajulkaisu on nyt taittoa ja painoa vaille valmis. Julkaisu sisältää 13omaelämäkerrallista lyhyttä tarinaa ADHD:n tai Aspergerin oireyhtymän omaavien koulutus- ja urapolkujen etenemisestä sekä reflektiokysymyksiä, joiden avulla voidaan pohtia tarinoissa keskeisiksi nousseita teemoja omakohtaisesti joko ryhmissä tai itsenäisesti. Muiden moninaiset tarinat voivat toimia parhaimmillaan inspiraation lähteenä, kannustimena sekä tukena myös omille valinnoille. Julkaisun tarkoituksena on tarjota eväitä ja uusia ideoita nuorille omien koulutus- ja urapolkujen pohdintaan.

Tarinoiden kirjoittamisessa on pidetty tärkeänä tarinoiden henkilöiden oman “äänen kuulumista” sekä heidän oman persoonansa näkymistä. Tarinoihin on otettu mukaan henkilöiden omia sitaatteja sekä esimerkiksi otsikoinnit on muodostettu heidän itse valitsemistaan kolmesta adjektiivista, jotka kuvaavat heitä omasta mielestään parhaiten. Tarinoissa on myös pidättäydytty kirjoittajan tekemistä tulkinnoista, ja sen sijaan vaalittu tarinoiden henkilöiden omia tulkintoja koulutus- ja urapoluistaan.

Tarinat ovat keskenään hyvin erilaisia ja tarjoavat näin ollen moninaisen kuvan ADHD:n tai Aspergerin oireyhtymän omaavien henkilöiden koulutus- ja urapoluista. Tarinoissa toistuvia aiheita olivat ensinnäkin yksilöllisen ohjauksen ja kokonaisuuksien hahmottamisen merkitys opiskelumotivaation kannalta. Samalla tarpeeksi yksilöllistä ohjausta on ollut usein kuitenkin vaikea saada sekä kokonaisuuksia on ollut vaikea usein hahmottaa. Toisaalta opintojen henkilökohtaisten merkitysten hahmottaminen koettiin hyvin tärkeäksi. Useat tarinoiden henkilöt ovat aloittaneet polkunsa varrella useita eri koulutuksia ja vaihtaneet alalta toiselle melko nopeastikin, jos ala ei ole tuntunut itselle jo alussa sopivalta. Itselle sopivaa urapolkua on etsitty siis lopulta hyvin aktiivisesti. Tavanomaisia vaihdoksia ovat olleet siirtymät alemman korkeakoulututkinnon jälkeen ammatilliseen koulutukseen sekä toisaalta ammatillisesta koulutuksesta toiseen. Lähes kaikilla on jonkin verran myös työkokemusta. Lopulta tarinoissa korostuu vahvasti myös erilaisuuden kokemukset ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet, joiden kerrotaan vaikuttaneen paljon omaan asenteeseen ja koulunkäyntiin. Usein harrastukset ovat toimineet tärkeänä voimavarana polkujen varrella.

“Että pikkasen hitaammin mennään, mut sit kuhan vaan menee eteenpäin suuntaan tai toiseen. Ettei jumahda paikalleen.” Risto 27 v, Asperger-diagnoosi.

Erilaiset ja mielenkiintoiset uratarinat ovat luettavissa valmiista julkaisusta elokuussa 2015.

Tutkimusjulkaisun työstäminen meneillään

Tutkimusjulkaisun työstäminen on parhaillaan käynnissä. Tutkimuksella haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Millaisia ovat ADHD- ja Aspergerin oireyhtymän omaavien nuorten koulutus- ja urapolkujen eri vaiheet, nykyinen tilanne ja tulevaisuuden odotukset?; 2) Miten nuoret kokevat koulutus- ja urapolkujensa mielekkyyden?; 3) Miten omat ADHD- tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät erityispiirteet ovat edistäneet ja/tai vaikeuttaneet koulutus- ja urapolkujen etenemistä?; sekä 4) Millaiset tukitoimet ovat auttaneet opinto- ja urapolulla etenemisessä?

Analyysimme etenee yleisestä koulutus- ja urapolkujen rakentumisen kuvauksesta kohti fokusoituneempia ja henkilökohtaisempia teemoja liittyen polkujen avaintapahtumiin sekä oireyhtymään. Tutkimuksen läpileikkaava “punainen lanka” on mielekkyyden kokemukset koulutus- ja urapolkujen varrella sekä yksilön toiminta ja tavoitteet suhteessa ympäristön tarjoamiin puitteisiin. Tulososio koostuu kolmesta pääluvusta, jotka ovat 1) koulutus- ja urapolut sekä valinnat, 2) kiinnittyminen opintoihin ja työelämään sekä 3) diagnoosi ja saatu tuki.

Julkaisun tarjoamaa tietoa voivat hyödyntää niin tutkijat kuin alan ammattilaisetkin. Julkaisu ilmestyy lokakuussa 2015.


KUULUMISKIRJE 23.4.2015

Aineistonkeruu on nyt saatu päätökseen ja aineiston analyysi on parhaillaan käynnissä. Hankkeessa haastateltiin kaikkiaan 14 henkilöä, joista viidellä on Aspergerin oireyhtymä, seitsemällä ADHD- tai ADD -oireyhtymä ja kahdella sekä ADHD- tai ADD- että Aspergerin oireyhtymä. Haastateltavat ovat iältään 20-34 vuotiaita ja heidän maantieteellinen edustavuutensa kattaa Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomen.

Tarinajulkaisua varten tehtävässä analyysissa eritellään yksilökohtaisesti haastateltavan kokemuksia edeten koulutus- ja urapolulla alakoulusta viimeisimpään koulutukseen, työhön sekä tulevaisuuden toiveisiin. Samalla eritellään haastateltavan kokemuksia diagnoosin merkityksestä koulutus- ja urapolulla sekä kokemuksia saadusta tuesta polun varrella. Jokaisen haastateltavan kokemuksista muodostetaan oma yksilöllinen tarinansa, joka on pituudeltaan noin 2-4 sivua.

Varsinaisessa tutkimusanalyysissa aineisto jaetaan aiheen kannalta keskeisiin teemoihin, joiden alla aineistoa tyypitellään. Teemat ovat pitkälti yhteneväisiä tarinajulkaisun teemojen kanssa, mutta lisäksi syvennytään nivelvaiheiden valintojen tematiikkaan ja erilaisten tukipalveluiden toimintaan eri elämänvaiheissa. Tutkimusjulkaisussa esitellään myös aiheen kannalta relevanttia aiempaa tutkimusta sekä pohditaan tuloksia ja aihetta laajemmassa kontekstissa.

Mainokset