ERITYINEN POLKU TULEVAISUUTEEN

ERITYISIÄ URATARINOITA

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön hanke Erityinen polku tulevaisuuteen kartoittaa niiden henkilöiden koulutus- ja urapolkuja, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä.

Tutkimuksen kohderyhmä

Laadullisen aineistonkeruun kohderyhmänä ovat noin 20-30-vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä ja jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa tai joilla on jonkinlaisia kokemuksia työelämästä ja/tai kouluttautumisesta.

Hankkeessa ollaan kiinnostuneita muun muassa seuraavista kysymyksistä:

  1. Millä tavoin ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä on mahdollisesti vaikuttanut koulutus- ja uravalintojen muotoutumiseen?
  1. Millaisia kokemuksia henkilöillä, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä, on oman koulutus- ja urapolkunsa mielekkyydestä?
  1. Millaiset tukitoimet ovat mahdollisesti edesauttaneet mielekkään koulutuspolun löytymisessä?

Hankkeen tavoitteet

  • Antaa ääni henkilöille, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä, ja tarjota mahdollisuus heidän omaelämänkerrallisten tarinoidensa kuulemiselle.
  • Tuottaa uutta ja ajantasaista laadullista tutkimustietoa koulutus- ja urapoluista niiden henkilöiden näkökulmasta, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä, sekä edellä mainittujen diagnoosien mahdollisesta vaikutuksesta näiden koulutus- ja urapolkujen muotoutumiseen. Tätä uutta tietoa voidaan hyödyntää edunvalvonnassa, opintojen ohjauksessa sekä koulutussuunnittelussa.
  • Tuottaa omaelämänkerrallisia esimerkkejä sisältävää materiaalia erilaisista koulutus- ja urapoluista. Tavoitteena on tarjota esikuvia ja vertaistukea valintojaan pohtiville nuorille, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä.
  • Tarjota monimuotoinen näkökulma koulutus- ja urapolkujen yksilöllisyyteen niiden ihmisten kokemana, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä.

Hankkeen lopputuotteet

Analyysin pohjalta tuotetaan tutkimusraportti, joka julkaistaan Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön julkaisusarjassa. Raporttia painetaan 100 kpl ja sitä levitetään Opetus- ja kulttuuriministeriöön, Opetushallitukseen, ADHD-liittoon sekä Autismi- ja Aspergerliittoon sekä toisen asteen valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin.

​Lisäksi t​utkimusaineiston pohjalta tuotetaan erillinen julkaisu työnimellä ”Erityisiä uratarinoita”, joka kokoaa yhteen kerätyt henkilökohtaiset uratarinat. Uratarinajulkaisun tyyli on tarinallinen ja  se esittelee aieneistonkeruussa mukana olleet henkilöt henkilökuvina. Tarinoiden omaelämäkerrallisuus tarjoaa samaistumisen kohteita ja näkökulmaa koulutuspolkujen yksilöllisyyteen. Uratarinajulkaisua painetaan 500 kpl ja sitä jaetaan opinto-ohjaajille perus- ja toisella asteella sekä kohderyhmäläisille ja heidän perheilleen.

Molemmat teokset julkaistaan alkusyksystä 2015. Tarinat julkaistaan myös tällä verkkosivulla.

Sekä tutkimusraportissa että uratarinajulkaisussa tutkimukseen osallistuneisiin henkilöihin ei viitata heidän oikealla nimellään, eikä heidän tarinoitaan kerrota siten, että henkilöt ovat tunnistettavissa. 

Miksi tämä hanke on tärkeä?

Koulutuksen nivelvaiheet ovat jokaisen nuoren elämänpolulla kriittisiä paikkoja. Oman paikan löytyminen on erityisen haastavaa silloin, kun päivittäiseen elämään vaikuttaa esimerkiksi ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä. Mielekkään koulutuspolun löytyminen vaatii paitsi tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista, myös mahdollisuuden kuulla erilaisia tarinoita onnistumisista ja siitä, miten erilaisia elämäntarinoita saman diagnoosin omaavilla ihmisillä on. Tähän tarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan tarjoamalla mahdollisuus kuulla millaisia koulutus- ja urapolkuja saman diagnoosin omaavilla ihmisillä on. Valintojaan miettivät nuoret kaipaavat rohkaisevia esimerkkejä, samaistumisen kohteita ja esikuvia, perheet janoavat tietoa ja vertaistukea. Tarjoamalla tietoa erilaisista elämäntarinoista pystytään näihin tarpeisiin vastaamaan.

Hanketta rahoittaa OKM:n Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma LANUKE.

Mainokset